Járványügyi szabályok az iskolában – intézkedési terv

A COVID-19 (SARS-Co-2) világjárvánnyal kapcsolatban iskolaközösségünk tanulói és dolgozói biztonsága és a koronavírus-fertőzések elkerülése érdekében 2020. március 11-én hozott K-0040/2020. igazgatói rendelkezést mai nappal visszavonom és helyette – Magyarország Kormánya, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ rendelkezéseit és ajánlásait figyelembe véve – 2020.09.01-től újabb rendelkezésig vagy visszavonásig Iskolánkat érintően az alábbiakban megfogalmazottakat rendelem el.

I. Belépés, benntartózkodás

1. Az iskolába csak az iskola tanulói és dolgozói léphetnek be, valamint akik erre igazgatói engedélyt kapnak.

2. Az iskolába belépni, ill. az alább felsorolt kivételekkel az iskola bármely részén tartózkodni csak a szájat és az orrot is takaró, az orrnyeregre illeszkedő maszkban szabad.

Maszkviselési kötelezettség alól mentesülhetnek
– a tanulók, pedagógusok, oktatók az ott folyó tanórák és egyéb iskolai foglalkozások ideje alatt a tantermekben, tornateremben, konditeremben, kápolnában,
– a tanulók az étkezések ideje alatt az ebédlőben és a saját osztálytermükben,
– a pedagógusok, oktatók és az iskolatitkár a tanári szobában és az irodákban, valamint az étkezések ideje alatt az ebédlőben és a tanári étkezőben,
– a portaszolgálatot ellátó személyek a portásfülkében,
– a takarítók a pihenőhelyükön,
– a karbantartó a karbantartó műhelyben.

3. Kizárólag olyan személy léphet be az iskolába, aki a mellékelt nyilatkozatot hiánytalanul kitöltötte (kiskorú esetén rá vonatkozóan a törvényes képviselője kitöltötte) és a kérdésekre adott válaszok az utolsó kivételéve nemlegesek, ill. az utolsó kérdésre adott válasz nem pozitív.
Amennyiben idő közben a kérdésekre adott valamelyik válasz megváltozik, vagy COVID-19 fertőzés gyanúja merül fel, arról az iskolát haladéktalanul értesíteni kell.

4. Belépéskor kézfertőtlenítés a portán elhelyezett virucid hatású fertőtlenítő szerrel.

5. Fontos a rendszeres, alapos, meleg vizes kézmosás, a mosdókban kihelyezett fertőtlenítő szappannal (különösen iskolába történő belépést követően, étkezés előtt és után, wc használat után, óraközi szünetekben).

6. Köhögés és orrfújás papír zsebkendőbe végzendő. Papír zsebkendőt használat után azonnal a szemetesbe kell dobni.

7. Tiltott a rágógumizás, mivel használat után a szájüregből kikerülve fokozottan fertőzésveszélyes anyagot képez.

8. Nem megengedett a puszi és az ölelés a tanulók között sem. Kerülni kell a kézfogást.

9. Egymás használati tárgyait (különösen a maszkokat, ruhaneműket, kozmetikai szereket, fésűt, törölközőt) használni tilos.

10. Testnevelés órák előtt és után a tanulóknak az öltözőket csak az átöltözéshez szükséges legrövidebb ideig szabad használni. A zuhanyzókat ne használják!

11. A portásfülkében a portaszolgálatot ellátó személyen kívül más nem tartózkodhat.

12. Az iskolaegészségügyi dolgozók a vonatkozó jogszabályok és járványügyi előírások betartásával végzik munkájukat.

II. Teendők betegség esetén

13. Betegség tüneteinek otthoni észlelésekor otthon kell maradni és telefonon meg kell keresni a beteg személy háziorvosát/házi gyermekorvosát. Ezt követően az orvos utasításai szerint kell eljárni.

14. Igazolt COVID-19 fertőzés estén a beteg személynek, kiskorú esetén a törvényes képviselőjének, a beteg személy akadályoztatása esetén közeli hozzátartozójának haladéktalanul értesíteni kell az iskolát, ha a fertőzött vagy vele egy háztartásban élő személy az előző két hétben megfordult az iskolában!

15. Betegség tüneteinek iskolánkban történő észlelésekor a tüneteket mutató személyt haladéktalanul el kell különíteni az orvosi szobában vagy egy üres helyiségben. Ezzel egyidejűleg értesíteni kell az iskolaorvost vagy az iskolaegészségügyi szolgálatot.
Betegség tüneteit mutató gyermek esetén értesíteni kell a gyermek törvényes képviselőjét is, hogy haladéktalanul jöjjön a gyermekért. A szülő/gondviselő figyelmét fel kell hívni arra is, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát.
Betegség tüneteit mutató felnőtt estén telefonon meg kell keresni a felnőtt háziorvosát is.
Ezt követően az orvos utasításai szerint kell eljárni.

16. Az iskolában elkülönített beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

17. Az elkülőnítő helyiségben annak használata után igen alapos fertőtlenítő takarítást kell végezni.

18. Igazolt COVID-19 fertőzés estén az iskolának értesíteni kell az illetékes hatóságot. Ezt követően a hatóság intézkedéseinek megfelelően kell eljárni.

19. Bármilyen betegséget követően kizárólag olyan orvosi igazolással lehet visszatérni az iskolai közösségbe, amelyen szerepel (a beteg nevén, TAJ számán, az orvos körbélyegzőjén és aláírásán kívül) a betegség pontos időtartama, valamint hogy az illető “egészséges, közösségbe mehet”.

III. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása

20. Takarítóink rendszeresen fertőtlenítő takarítást kell végezzenek (kiemelten a padok, asztalok és székek, az ajtó- és ablakkilincsek, a villanykapcsolók, a korlátok, a csapok, a mellékhelyiségek, a tornaterem és az öltözők, automaták gombjai, orvosi szoba, valamint a padlófelületek esetében).
A szappantartókat folyamatosan virucid hatású fertőtlenítő szappannal kell feltölteni.
A csapok mellett mindig legyen papír kéztörlő.
A szemetes edényeket rendszeresen üríteni kell.
Higiénés hiányosság tapasztalása esetén kedvesen, de bátran meg kell kérni a takarító kollégákat a hiányosság haladéktalan pótlására. Ha nem található takarító a közelben, jelezzék a titkárságon.

21. Az informatika termekben az egyes osztályok, csoportok után az ott órát, foglalkozást tartó pedagógusok, oktatók fertőtlenítik a billentyűzeteket, egereket, oktatás során használt egyéb eszközöket.

22. A tornateremben és a konditeremben az egyes osztályok, csoportok után az ott órát, foglalkozást tartó pedagógusok, oktatók fertőtlenítik a használt sportszereket.

23. Óraközi szünetekben szellőztetni kell a helyiségeket. (Ügyelve arra, hogy ne legyen kereszthuzat, mert az ablaküvegek törése balesetet okozhat.)
Légkondicionáló berendezések használata tilos!

24. Tanórákon és egyéb iskolai foglalkozásokon lehetőség szerint egymástól távolabb kell ültetni a tanulókat a tantermekben. 1,5 m védőtávolság hiányában maszk viselése a vonatkozó miniszteri ajánlás szerint kötelező.
Testnevelés órákon és sportfoglalkozásokon kerülni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.

25. Óraközi szünetekben és iskolán kívül is kerülni kell a csoportosulást. Lehetőleg 1,5 m távolságot tartsanak egymástól a tanulók.

26. Bármilyen iskolai program, rendezvény, kirándulás csak a hatályos rendelkezések maradéktalan betartása mellett kerülhet megrendezésre. (Különösen: helyszín, időtartam, közlekedés, résztvevők létszáma és köre, maszkviselés.)

27. Szülői értekezletek, fogadó órák online formában történő megtartása javasolt.

IV. Tantermen kívüli, digitális munkarend

28. Tantermen kívüli, digitális oktatást kizárólag a jogszabályokban erre felhatalmazott személy vagy szerv rendelhet el.

29. Digitális munkarend elrendelése esetén – az elmúlt félév tapasztalatai alapján – az oktatás fő felülete a Google Tanterem (Classroom).
Emellett más online felületeken is kaphatnak feladatokat a tanulók (pl. Redmenta, Tankocka, Kahoot, Quizlet, Mozaweb…)
Bizonyos esetekben (különösen idegen nyelvi órákon vagy szóbeli számonkéréskor) a személyes jelenlétet igénylő, akár kétszemélyes vagy csoportos formában megvalósuló online kapcsolat is kérünk (pl. Skype, Zoom, Meet, Hangouts… videokonferenciák).
A feladatokat az eKréta napló felületén a Házi feladatoknál is rögzítik a pedagógusok, oktatók.

30. A digitális munkarend során szerzett érdemjegyek a hagyományos oktatás során szerzett érdemjegyekkel azonos súllyal kerülnek az osztályozó naplóba.

V. Egyéb rendelkezések

31. Külföldi utazás tanítási napokon és az azokat megelőző két hétben nem engedélyezett.

32. Iskolánkban tanítási időn kívül sportolókra, valamint az edzőikre és a játékvezetőkre külön igazgatói rendelkezés vonatkozik, melyet a portán és a tornaterem bejáratánál ki kell függeszteni, ill. a sportszervezeteknek online is el kell juttatni.

33. Iskolánkban tanítási időn kívül oktatásban részt vevőkre és oktatóikra külön igazgatói rendelkezés vonatkozik, melyet a portán, a 2. emeleti folyosón és az informatika termeknél ki kell függeszteni, ill. az oktatásszervezőknek online is el kell juttatni.

34. Ezen intézkedési tervben foglaltakat az iskolában tanuló, dolgozó, egyéb okból ott tartózkodó személyeknek egyaránt be kell tartani.

 

Mindannyiunk érdekében kérem fentiek tudomásul vételét és szigorú betartását, betartatását!

 

Budapest, 2020. augusztus 31.

 

Halmi Gábor
igazgató