Képzések a felnőttoktatásban

Érettségi vizsgára felkészítő kétéves szakközépiskolai képzés

2 tanév

– nappali oktatás esetén heti öt nap;

– esti munkarend esetén heti három nap du./este.

Cél: közép szintű érettségire történő sikeres felkészülés korábbi tanulmányok beszámításával.

Magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, angol nyelv, informatika…

Kizárólag korábban szakiskolában/szakmunkásképzőben, most szakközépiskolában sikeres szakmai vizsgát tett tanulók részére!

Érettségi vizsgán beszámítható a korábbi szakmai vizsga a kötelezően választandó érettségi vizsgatárgy helyett 😉 !

Nappali munkarend kizárólag 25. életévüket a képzés végéig be nem töltő fiatalok számára lehetséges!

Diákigazolvány nappali és esti munkarend esetén is igényelhető!

 

Esti v. levelező gimnázium (érettségi felnőtteknek)

4 tanév

– esti munkarend esetén heti három nap, du./este;

– levelező oktatás esetén péntek du./este és szombat de.

Felvételi követelmény: sikeresen elvégzett általános iskola 8. osztály.

Otthoni felkészülést is igényel(!), a megadott oktatási anyagok segítségével.

Cél: közép szintű érettségire történő sikeres felkészülés, munka és család mellett.

Magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, angol nyelv, földrajz, biológia, fizika, kémia, informatika…

Diákigazolvány esti és levelező munkarend esetén is igényelhető!

 

Szakképző évfolyamok (felnőttoktatás)

Iskolarendszerű OKJ szakképzés – nappali vagy esti munkarend

Képzési idő: 2 év

Az első két iskolarendszerű szakképesítés magyar állampolgároknak korhatár nélkül tandíjmentes!

Nappali munkarend kizárólag 25. életévüket a képzés végéig be nem töltő fiatalok első szakképesítése esetén lehetséges!

Diákigazolvány nappali és esti munkarend esetén is igényelhető!

 

ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLŐ SZAKMÁK

 

54 344 01   Pénzügyi-számviteli ügyintéző

A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat. Működő gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint, a gazdasági eseményeket kontírozza, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat vezeti, könyvviteli feladásokat készít.

1. év: Gazdasági és jogi alapismeretek; Ügyviteli ismeretek; Ügyviteli gyakorlatok; Általános statisztika; Statisztika gyakorlat; Pénzügyi alapismeretek; Pénzügy gyakorlat; Adózási alapismeretek; Adózás gyakorlat; Számviteli alapismeretek; Számvitel gyakorlat; Szakmai idegen nyelv

2. év: Gazdálkodási ismeretek; Vállalkozásfinanszírozás; Vállalkozásfinanszírozás gyakorlat; Adózás; Elektronikus adóbevallás gyakorlata; Számvitel; Könyvelés számítógépen gyakorlat; Projekt-finanszírozás; Projektfinanszírozás gyakorlata; Projektfolyamatok követése; Projekttervezés gyakorlata; Foglalkoztatás I.; Foglalkoztatás II.; Szakmai idegen nyelv

 

54 346 03   Irodai titkár                   

A jó irodai titkár – számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, titkári, gazdasági, jogi, vállalkozási, kommunikációs és protokollismeretek, valamint idegennyelvtudás birtokában – hivatalokban, intézményekben, hazai és külföldi érdekeltségű szervezeteknél (gazdálkodó egységeknél) ügyintézői és titkári feladatokat lát el. Szakmai tevékenységével közvetlenül támogatja a munkahelyi vezetés döntéshozó, irányító munkáját, akár idegen nyelven is.A szakkepesites.hu tartalma

1. év: Gazdasági és vállalkozási ismeretek; Jogi ismeretek; Gépírás és levelezési gyakorlat; Irodai alkalmazások gyakorlata; Gyorsírás gyakorlata; Kommunikáció a titkári munkában; Rendezvény- és programszervezés; Titkári ügyintézés; Titkári ügyintézés gyakorlata; Irodai szakmai idegen nyelv; Szakmai idegen nyelv

2. év: Gazdasági és vállalkozási ismeretek; Jogi ismeretek; Gépírás és levelezési gyakorlat; Irodai alkalmazások gyakorlata; Gyorsírás gyakorlata; Kommunikáció a titkári munkában; Rendezvény- és programszervezés gyakorlata; Titkári ügyintézés; Titkári ügyintézés gyakorlata; Irodai szakmai idegen nyelv; Foglalkoztatás I.; Foglalkoztatás II.; Szakmai idegen nyelv

 

54 481 06   Informatikai rendszerüzemeltető

Az informatikai rendszerüzemeltető a kis- és közepes vállalat, intézmény, szervezet informatikáért felelős vezetőjének közvetlen munkatársa, vagy kihelyezett informatikai szolgáltatásokat végző cégben első szintű támogatói feladatokat lát el. Megfelelő mélységű informatikai, hálózati ismeretei birtokában részt vesz a munkahely infokommunikációs hálózatának kialakításában és működtetésében.

1. év: IT alapok; IT alapok gyakorlat; Hálózatok I.; Hálózatok I. gyakorlat; Programozás; Programozás gyakorlat; IT szakmai angol nyelv; Szakmai idegen nyelv

2. év: Hálózatok II.; Hálózatok II. gyakorlat; IT hálózatbiztonság; IT hálózatbiztonság gyakorlat; Szerverek és felhőszolgáltatások; Szerverek és felhőszolgáltatások gyakorlat; Foglalkoztatás I.; Foglalkoztatás II.; Szakmai idegen nyelv

 

54 841 11   Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző        

A logisztikai és szállítmányozási ügyintéző feladata a logisztikai tevékenységek tervezése, lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása, valamint a szállítmányozási tevékenységgel kapcsolatban kiválasztani az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási módot, szükség szerint megtervezni az útvonalat. Kapcsolatot tart a különböző közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel. Elkészíti a szállítmányozási szerződés tervezetét. Kockázatot csökkent a kereskedelmi ügyletnek megfelelő szállítmánybiztosítási ajánlattal. Gondoskodik a különböző fuvarozók információkkal való ellátásáról. Részt vesz a különböző fuvareszköz-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a kárügyeket. Ellenőrzi és kiadja a különböző fuvarokmányokat.A szakkepesites.hu tartalma

1. év: Közlekedési alapfogalmak; Közlekedés technikája; Közlekedés üzemvitel gyakorlat; A raktározási folyamatok; Speciális áruk raktározása; Raktározás gyakorlat; A raktározás szerepe az ellátási láncban; Raktár működtetése és mutatószámai; Raktárvezetés gyakorlat; Kommunikáció alapjai; Üzleti kommunikáció gyakorlat; Vezetési, jogi, gazdasági, marketing elméleti ismeretek; Marketing gyakorlat; Vezetés, szervezés gyakorlat; Szakmai idegen nyelv

2. év: Általános szállítmányozási ismeretek; Ágazati szállítmányozási ismeretek; Szállítmányozás gyakorlat; Logisztika; Logisztikai tervezés gyakorlat; Foglalkoztatás I.; Foglalkoztatás II.; Szakmai idegen nyelv

 

Szakmaszerkezeti döntés (Korm. rendelet) értelmében, megfelelő keretszámok hiányában ebben a tanévben nem indíthatóak:

 

ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLŐ SZAKMÁK

 

54 341 01   Kereskedő

A szakképzett kereskedő irányítja, szervezi és ellenőrzi a kereskedelmi egység szabályszerű működését, ellátja a nyilvántartással és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat. Megszervezi és lebonyolítja az áruforgalmi tevékenységet, e-kereskedelmi tevékenységet folytat. Vállalkozást hoz létre v. szüntet meg, gazdálkodást folytat, marketing tevékenységet és piackutatást végez, felméri és elemzi a piaci környezetet, a nyereséges gazdálkodás érdekében hasznosítja a piackutatás eredményeit.

 

55 344 07   Vállalkozási mérlegképes könyvelő (—> ráépülés a Pénzügyi-számviteli ügyintéző képesítésre)

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. §-ának (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, számviteli beszámolót készít. Ellátja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónál mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak. Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszer kialakítását is. Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával. Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat a gazdálkodó alkalmazottjaként, tagjaként, egyéni vállalkozóként, vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, illetőleg alkalmazottjaként.A szakkepesites.hu tartalma

 

54 481 02   Gazdasági informatikus

A gazdasági informatikus szakképesítéssel rendelkező szakember a gazdasági munkában jelentkező informatikai és gazdasági feladatok szervezésére, megvalósítására alkalmas elméleti ismeretekkel és gyakorlati készségekkel rendelkezik.A szakkepesites.hu tartalma

 

10. OSZTÁLY UTÁN TANULHATÓ SZAKMÁK

 

34 523 02   Számítógép-szerelő, -karbantartó

Műszaki segítséget nyújt a felhasználók részére közvetlenül vagy telefonon, e-mailben vagy más elektronikus eszköz segítségével, többek között szoftverrel, hardverrel, számítógépes periféria berendezésekkel, hálózatokkal és internettel kapcsolatos problémákat diagnosztizál és old meg, illetve iránymutatást és támogatást nyújt a különféle rendszerek üzembe helyezését, telepítését és karbantartását illetően.