Képzések – felnőttoktatás

Szakképző évfolyamok (felnőttoktatás)

Iskolarendszerű OKJ szakképzés – nappali vagy esti munkarend

Képzési idő: 2 év

Az első két iskolarendszerű szakképesítés magyar állampolgároknak korhatár nélkül tandíjmentes!

Nappali munkarend kizárólag 1993-ban vagy később született fiatalok első szakképesítése esetén lehetséges!

Diákigazolvány nappali és esti munkarend esetén is igényelhető!

 

ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLŐ SZAKMÁK

54 341 01   Kereskedő

A szakképzett kereskedő irányítja, szervezi és ellenőrzi a kereskedelmi egység szabályszerű működését, ellátja a nyilvántartással és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat. Megszervezi és lebonyolítja az áruforgalmi tevékenységet, e-kereskedelmi tevékenységet folytat. Vállalkozást hoz létre v. szüntet meg, gazdálkodást folytat, marketing tevékenységet és piackutatást végez, felméri és elemzi a piaci környezetet, a nyereséges gazdálkodás érdekében hasznosítja a piackutatás eredményeit. 

54 344 01   Pénzügyi-számviteli ügyintéző

A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat. Működő gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint, a gazdasági eseményeket kontírozza, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat vezeti, könyvviteli feladásokat készít.

—> ráépülés:   55 344 07   Vállalkozási mérlegképes könyvelő

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. §-ának (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, számviteli beszámolót készít. Ellátja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónál mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak. Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszer kialakítását is. Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával. Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat a gazdálkodó alkalmazottjaként, tagjaként, egyéni vállalkozóként, vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, illetőleg alkalmazottjaként.A szakkepesites.hu tartalma

54 346 03   Irodai titkár                   

A jó irodai titkár – számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, titkári, gazdasági, jogi, vállalkozási, kommunikációs és protokollismeretek, valamint idegennyelvtudás birtokában – hivatalokban, intézményekben, hazai és külföldi érdekeltségű szervezeteknél (gazdálkodó egységeknél) ügyintézői és titkári feladatokat lát el. Szakmai tevékenységével közvetlenül támogatja a munkahelyi vezetés döntéshozó, irányító munkáját, akár idegen nyelven is.A szakkepesites.hu tartalma

54 481 02   Gazdasági informatikus

A gazdasági informatikus szakképesítéssel rendelkező szakember a gazdasági munkában jelentkező informatikai és gazdasági feladatok szervezésére, megvalósítására alkalmas elméleti ismeretekkel és gyakorlati készségekkel rendelkezik.A szakkepesites.hu tartalma

54 481 06   Informatikai rendszerüzemeltető

Az informatikai rendszerüzemeltető a kis- és közepes vállalat, intézmény, szervezet informatikáért felelős vezetőjének közvetlen munkatársa, vagy kihelyezett informatikai szolgáltatásokat végző cégben első szintű támogatói feladatokat lát el. Megfelelő mélységű informatikai, hálózati ismeretei birtokában részt vesz a munkahely infokommunikációs hálózatának kialakításában és működtetésében.

54 841 11   Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző        

A logisztikai és szállítmányozási ügyintéző feladata a logisztikai tevékenységek tervezése, lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása, valamint a szállítmányozási tevékenységgel kapcsolatban kiválasztani az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási módot, szükség szerint megtervezni az útvonalat. Kapcsolatot tart a különböző közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel. Elkészíti a szállítmányozási szerződés tervezetét. Kockázatot csökkent a kereskedelmi ügyletnek megfelelő szállítmánybiztosítási ajánlattal. Gondoskodik a különböző fuvarozók információkkal való ellátásáról. Részt vesz a különböző fuvareszköz-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a kárügyeket. Ellenőrzi és kiadja a különböző fuvarokmányokat.A szakkepesites.hu tartalma

 

10. OSZTÁLY UTÁN TANULHATÓ SZAKMÁK

34 523 02   Számítógép-szerelő, -karbantartó

Műszaki segítséget nyújt a felhasználók részére közvetlenül vagy telefonon, e-mailben vagy más elektronikus eszköz segítségével, többek között szoftverrel, hardverrel, számítógépes periféria berendezésekkel, hálózatokkal és internettel kapcsolatos problémákat diagnosztizál és old meg, illetve iránymutatást és támogatást nyújt a különféle rendszerek üzembe helyezését, telepítését és karbantartását illetően.

 

Esti v. levelező gimnázium (érettségi felnőtteknek)

4 tanév

– esti munkarend esetén heti három nap, du./este;

– levelező oktatás esetén péntek du./este és szombat de.

Otthoni felkészülést is igényel(!), a megadott oktatási anyagok segítségével.

Cél: közép szintű érettségire történő sikeres felkészülés, munka és család mellett.

Magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, angol nyelv, földrajz, biológia, fizika, kémia, informatika…