Felvételi információk (8. osztályos tanulók számára)

Felvételt nyert tanulók 2020

 

Ideiglenes felvételi jegyzék 2020

 

HIVATALOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓNK letölthető ITT

 

MEGHIRDETETT OSZTÁLYOK (tanulmányi területek)

0034 – GIMNÁZIUM (4 évfolyamos, általános képzésű osztály)
0035 – GIMNÁZIUM (4 évfolyamos, humán osztály)
0031 – Kereskedelem-marketing (5 évfolyamos, technikum)
0033 – Informatika (5 évfolyamos, technikum)

 

NYÍLT NAPOK

2019. október 15. (K) – 2019. november 12. (K) – 2019. december 3. (K)

Mindhárom alkalommal reggel 8 órától várjuk a diákokat az iskola felfedezésére:
08:00-08:20 helyszíni regisztráció,
08:20-08:45 igazgatói tájékoztató,
08:55-09:40 nyílt órák (angol, német, matematika, fizika, informatika, kereskedelem, természettudomány),
09:50-től “kalandtúra” (ismerd meg az iskolánkat) játékos feladatok tanulóink vezetésével kb. 11 óráig.

Szeretettel hívjuk az érdeklődő szülőket is, akikkel a nyílt órákat követően szívesen beszélgetünk.

 

FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Központi írásbeli felvételi (január 18-án) → magyar nyelv, matematika max. 50-50 pont.

Általános iskolai tanulmányi eredmények → a 7. évf. tanév végi és a 8. évf. félévi osztályzatainak összegeként max. 40 pont szerezhető, a következő tantárgyak figyelembe vételével: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv.

Elbeszélgetés (február 24 – március 6.) → célja többek között a rátermettség vizsgálata és annak tisztázása, hogy a tanuló nyitott-e a keresztény értékrend elfogadására, illetve kérdezzük a tanulót tanulási és életviteli szokásairól, szabadidős elfoglaltságairól, érdeklődési területéről. (Nem pontozzuk!)

 

FONTOS DÁTUMOK

Tanulók jelentkezése a központi írásbeli vizsgára (középfokú beiskolázás központi, egységes, írásbeli vizsgája a kilencedik évfolyamra jelentkezők számára) az Oktatási Hivatal által kiadott jelentkezési lapon

  • 2019. december 6-ig (péntek) iskolánk titkárságán – Jelentkezési lap letölthető ITT

Központi írásbeli felvételi vizsga (magyar nyelvi és matematika kompetenciákat mérő központi feladatlapok)

  • 2020. január 18. (szombat) 10 óra (megjelenés korábban, személyi igazolványt hozni kell)

Pótló központi írásbeli felvételi vizsga azoknak, akik a 18-ai vizsgán alapos ok miatt nem tudtak részt venni

  • 2020. január 23. (csütörtök) 14 óra (megjelenés korábban, személyi igazolványt hozni kell, valamint az előző vizsgaidőpontban történt hiányzás hivatalos igazolását is be kell nyújtani)

Központi írásbeli felvételi vizsgadolgozatok értékelésének megtekintése

  • 2020. január 24. (péntek) 8:00-16:00

Értesítés az írásbeli felvételi eredményről

  • 2020. február 6. (csütörtök)

Jelentkezési lapok benyújtása iskolánkba, valamint továbbítása a Felvételi Központba
(kizárólag a tanuló általános iskoláján keresztül lehet jelentkezni!)

  • 2020. február 19-ig (szerda)

Alkalmassági beszélgetés az általános felvételi eljárás keretében – a honlapon aktuálisan közzétett beosztás szerint

  • 2020. február 24 – március 6. (a beosztást folyamatosan frissítjük, a beérkező jelentkezések szerint)

Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala

  • 2020. március 16. (hétfő)

Tanulói adatlapok (felvételi sorrend, új kódok) módosításának lehetősége a tanuló általános iskoláján keresztül

  • 2020. március 19-20. (csütörtök-péntek)

Felvételről vagy elutasításról szóló végső döntés megküldése levélben a jelentkezők részére és az általános iskolájuknak is

  • 2020. április 30. (csütörtök)

 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁRÓL

Időpont, helyszín

A Szent Benedek Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Budapesti Tagintézménye 2020. január 18-án, szombaton 9:30-tól várja a központi írásbeli vizsgát író diákokat. (Legkésőbb 9:45-ig érkezzenek meg a 1083 Budapest, Práter u. 11. cím alatti iskolaépületbe.)

Magyar nyelvből 10:00-kor, matematikából 11:00-kor kezdődik az írásbeli vizsga, majd a kezdéstől számított 45 perc elteltével a feladatlapokat a felügyelő tanárok beszedik. (Természetesen a kedvezményre jogosultak (SNI, BTMN) a határozatba foglalt idővel tovább dolgozhatnak.)

Kérjük, hogy a felvételizők a központi írásbeli vizsgára személyazonosítására alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – hozzanak magukkal.

Amennyiben valaki a központi írásbeli vizsgáról alapos indokkal, igazoltan marad távol, 2020. január 23-án, csütörtökön 14:00-kor pótló írásbeli vizsgát tehet. Ezt kizárólag azok a diákok írhatják meg, akik a szombati írásbelin alapos ok (betegség, baleset, hatósági intézkedés) miatt nem tudtak részt venni. Ilyen esetben kérjük, hogy a szülő legkésőbb az eredeti (szombati) vizsga reggelén értesítse a középiskolát, majd a pótló (csütörtöki) napot megelőzően – eredeti orvosi vagy hatósági igazolással – igazolja vizsgázó gyermeke távollétét, és írásban kérje a pótló vizsga megszervezését.

Segédeszközök

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. (Kivéve az ilyen kedvezményre jogosultak (BTMN, SNI), a határozatban foglaltak szerint.) A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával (tollal) kell elkészíteni.

Vizsga időigénye, feladatlapok tartalma

A központi írásbeli vizsgákhoz a feladatlapokat a vizsgák típusa és az évfolyamok szerint külön-külön megszervezett állami bizottságok készítik el, az ország valamennyi felvételiző diákjának teljesen egységesen. A magyar nyelvből és matematikából készített központi írásbeli vizsgatesztek elsősorban nem tantárgyi, nem lexikális tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középiskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek. A vizsga feladatlaponként 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani. (Természetesen a kedvezményre jogosultak (SNI, BTMN) a határozatba foglalt idővel tovább dolgozhatnak.)

Feladatlapok értékelése

Tekintve, hogy a tanulónak a központi írásbeli vizsgán szerzett pontszámait valamennyi vizsgát előíró intézménynek el kell fogadnia, rendkívül fontos a feladatlapok egységes értékelhetősége és értékelése. Az egységes értékelhetőséget a feladatlapok összeállítóinak, az értékelés egységességét a középiskoláknak kell biztosítaniuk. Az értékelés tehát csak és kizárólag a központilag kiadott, hivatalos javítási-értékelési útmutatók szerint történhet. Az egyes középiskolák felvételi eljárásán belül azonban a központi írásbeli vizsgán elért pontszám eltérő súllyal szerepelhet. A jogszabály arra nem ad lehetőséget, hogy a tanuló által megoldott, a középiskola által kijavított feladatlapot vagy annak fénymásolatát másik középfokú iskola bekérje és felülvizsgálja, újra értékelje.

Kiértékelt feladatlapok megtekintése

Az iskolánkban teljesített központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője 2020. január 24-én, pénteken 8:00-16:00 között, a 1083 Budapest, Práter u. 11. épület kijelölt helyiségében, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton (pl. mobiltelefon, fénymásoló) másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.

Észrevétel lehetősége

A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. A kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.

Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt egy munkanapon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával. A határidő elmulasztása jogvesztő. Az iskola a fenntartott észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az Oktatási Hivatalnak. A hivatal a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc munkanapon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.

A fentiekről a vizsgázókat a központi írásbeli vizsgák megkezdése előtt a vizsgát szervező iskolának tájékoztatnia kell.

Eredmények közzététele, a felvételi eljárás további menete

A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező iskola – az Oktatási Hivatal által kiadott, a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola körbélyegzőjének lenyomatával, valamint az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített Értékelő lapon – közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat 2020. február 6-ig. A vonatkozó rendelet előírása szerint az értesítés kizárólag ebben a formában történhet meg. A tanuló ennek ismeretében – az általános iskolán keresztül – nyújtja be jelentkezési lapját, tanulói adatlapját, és vesz részt az általános felvételi eljárásban. (Az általános iskola a felvételi lapokat a KIFIR rendszerben állítja elő, majd továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskolá(k)nak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak.) A felvételi lapokat az általános iskolának legkésőbb 2020. február 19-ig kell továbbítaniuk.

A középiskola felvételi tájékoztatójában megkövetelheti az Értékelő lap másolatának a jelentkezési laphoz történő csatolását. Ebben az esetben az Értékelő lap másolatban csatolható, az Értékelő lapot kiállító iskola általi hitelesítése azonban nem lehet kötelező. Az eredeti Értékelő lap a jelentkezőnél marad. (Azaz az általános iskola a tanulónál maradó eredeti értékelő lapról annyi másolatot készít, amennyi jelentkezési lapot a felvételiző által megjelölt középiskoláknak megküld.)

A felvételt hirdető középfokú iskola a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést 2020. április 30-ig megküldi a jelentkezőnek és az általános iskolának.

 

Jelentkezési lap a központi írásbeli felvételi vizsgára letölthető ITT

 

HIVATALOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓNK letölthető ITT