Felvételi információk (8. osztályos tanulók számára)

MEGHIRDETETT OSZTÁLYOK (tanulmányi területek)

0034 – GIMNÁZIUM (4 évfolyamos, általános képzésű osztály)
0035 – GIMNÁZIUM (4 évfolyamos, humán osztály)
0036 – GIMNÁZIUM (4 évfolyamos, reál osztály)
0030 – Közgazdaság (szakgimnázium)
0031 – Kereskedelem-marketing (szakgimnázium)
0033 – Informatika (szakgimnázium)

 

NYÍLT NAPOK

2018. október 16. (kedd), november 8. (csütörtök) és december 4. (kedd)

Mindhárom alkalommal 9 órára várjuk a diákokat az iskola felfedezésére (tájékoztató, nyílt óra, “kalandtúra” tanulóink vezetésével kb. 13 óráig). Szülői tájékoztatót munka után, 17 órakor tartunk.

 

FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ

központi írásbeli felvételi vizsgára ingyenes felkészítést tartunk hétfőnként 15:00-16:30. Jelentkezés a titkárságon: titkarsag.budapest@szbi.hu

 

FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Központi írásbeli felvételi (január 20-án) → magyar nyelv, matematika max. 50-50 pont.

Általános iskolai tanulmányi eredmények → a 7. évf. tanév végi és a 8. évf. félévi osztályzatainak összegeként max. 40 pont szerezhető, a következő tantárgyak figyelembe vételével: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv.

Elbeszélgetés (február 25 – március 5.) → célja többek között a rátermettség vizsgálata és annak tisztázása, hogy a tanuló nyitott-e a keresztény értékrend elfogadására, illetve kérdezzük a tanulót tanulási és életviteli szokásairól, szabadidős elfoglaltságairól, érdeklődési területéről. (Nem pontozzuk!)

 

FONTOS DÁTUMOK

Tanulók jelentkezése a központi írásbeli vizsgára (középfokú beiskolázás központi, egységes, írásbeli vizsgája a kilencedik évfolyamra jelentkezők számára) az Oktatási Hivatal által kiadott jelentkezési lapon

Központi írásbeli felvételi vizsga (magyar nyelvi és matematika kompetenciákat mérő központi feladatlapok)

  • 2019. január 19. (szombat) 10 óra (megjelenés korábban, személyi igazolványt hozni kell)

Pótló központi írásbeli felvételi vizsga azoknak, akik a 19-ei vizsgán alapos ok miatt nem tudtak részt venni

  • 2019. január 24. (csütörtök) 14 óra (megjelenés korábban, személyi igazolványt hozni kell, valamint az előző vizsgaidőpontban történt hiányzás hivatalos igazolását be kell nyújtani)

Központi írásbeli felvételi vizsgadolgozatok értékelésének megtekintése

  • 2019. január 25. (péntek) 8:00-16:00

Értesítés az írásbeli felvételi eredményről

  • 2019. február 8. (péntek)

Jelentkezési lapok benyújtása iskolánkba, valamint továbbítása a Felvételi Központba (általános iskolán keresztül)

  • 2019. február 18-ig (hétfő)

Alkalmassági beszélgetés az általános felvételi eljárás keretében – a honlapon közzétett beosztás szerint

  • 2019. február 25 – március 5. (a beosztást folyamatosan frissítjük, a beérkező jelentkezések szerint)

Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala

  • 2019. március 18. (hétfő)

Tanulói adatlapok (felvételi sorrend, új kódok) módosításának lehetősége az általános iskolán keresztül

  • 2019. március 21-22. (csütörtök-péntek)

Felvételről vagy elutasításról szóló végső döntés megküldése a jelentkezőknek és az általános iskoláknak

  • 2019. április 30. (kedd)

 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁRÓL

Időpont, helyszín

A Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye 2019. január 19-én, szombaton 9:30-tól várja a központi írásbeli vizsgát író diákokat. (Legkésőbb 9:45-ig érkezzenek meg a 1083 Budapest, Práter u. 11. cím alatti iskolaépületbe.)

Magyar nyelvből 10:00-kor, matematikából 11:00-kor kezdődik az írásbeli vizsga; a kezdéstől számított 45 perc elteltével a feladatlapokat a felügyelő tanárok beszedik. (Természetesen a kedvezményre jogosultak (SNI, BTMN) a határozatba foglalt idővel tovább dolgozhatnak.)

Kérjük, hogy a felvételizők a központi írásbeli vizsgára személyazonosítására alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – hozzanak magukkal.

Amennyiben valaki a központi írásbeli vizsgáról alapos indokkal, igazoltan marad távol, 2019. január 25-én, csütörtökön 14:00-kor pótló írásbeli vizsgát tehet. Ezt kizárólag azok a diákok írhatják meg, akik az előző írásbeli alapos ok (betegség, baleset, hatósági intézkedés) miatt nem tudtak részt venni. Ilyen esetben a szülő legkésőbb az eredeti vizsga reggelén értesítse a középiskolát, majd a pótló napot megelőzően – eredeti orvosi vagy hatósági igazolással – igazolja vizsgázó gyermeke távollétét, és kérje a pótló vizsga megszervezését.

Segédeszközök

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. (Kivéve az ilyen kedvezményre jogosultak (BTMN, SNI), a határozatban foglaltak szerint.) A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

Vizsga időigénye, feladatlapok tartalma

A központi írásbeli vizsgákhoz a feladatlapokat a vizsgák típusa és az évfolyamok szerint külön-külön megszervezett bizottságok készítik el. A magyar nyelvből és matematikából készített központi írásbeli vizsgatesztek elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középiskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek. A vizsga feladatlaponként 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani. A feladatlapokra vonatkozóan részletes tájékoztató található a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés / Középfokú felvételi eljárás / Aktuális beiskolázási időszak menüpontban.

Feladatlapok értékelése

Tekintve, hogy a tanulónak a központi írásbeli vizsgán szerzett pontszámait valamennyi vizsgát előíró intézménynek el kell fogadnia, rendkívül fontos a feladatlapok egységes értékelhetősége és értékelése. Az egységes értékelhetőséget a feladatlapok összeállítóinak, az értékelés egységességét a középiskoláknak kell biztosítaniuk. Az értékelés tehát csak és kizárólag a központilag kiadott, hivatalos javítási-értékelési útmutatók szerint történhet. Az egyes középiskolák felvételi eljárásán belül azonban a központi írásbeli vizsgán elért pontszám eltérő súllyal szerepelhet. A jogszabály arra nem ad lehetőséget, hogy a tanuló által megoldott, a középiskola által kijavított feladatlapot vagy annak fénymásolatát másik középfokú iskola bekérje és felülvizsgálja, újra értékelje.

Kiértékelt feladatlapok megtekintése

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője 2019. január 25-én, pénteken 8:00-16:00 között, a 1083 Budapest, Práter u. 11. épület kijelölt helyiségében, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton (pl. mobiltelefon, fénymásoló) másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.

Észrevétel lehetősége

A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. A kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.

Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt egy munkanapon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával. A határidő elmulasztása jogvesztő. Az iskola a fenntartott észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az Oktatási Hivatalnak. A hivatal a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc munkanapon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.

A fentiekről a vizsgázókat a központi írásbeli vizsgák megkezdése előtt a vizsgát szervező iskolának tájékoztatnia kell.

Eredmények közzététele, a felvételi eljárás további menete

A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező iskola – az Oktatási Hivatal által kiadott, a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola körbélyegzőjének lenyomatával, valamint az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített Értékelő lapon – közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat 2019. február 8-ig. A vonatkozó rendelet előírása szerint az értesítés kizárólag ebben a formában történhet meg. A tanuló ennek ismeretében – az általános iskolán keresztül – nyújtja be jelentkezési lapját, tanulói adatlapját, és vesz részt az általános felvételi eljárásban. (Az általános iskola a felvételi lapokat a KIFIR rendszerben állítja elő, majd továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskolá(k)nak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak.) A felvételi lapokat az általános iskolának 2018. február 19-ig kell továbbítaniuk.

A középiskola felvételi tájékoztatójában megkövetelheti az Értékelő lap másolatának a jelentkezési laphoz történő csatolását. Ebben az esetben az Értékelő lap másolatban csatolható, az Értékelő lapot kiállító iskola általi hitelesítése azonban nem lehet kötelező. Az eredeti Értékelő lap a jelentkezőnél marad.

A felvételt hirdető középfokú iskola a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést 2019. április 30-ig megküldi a jelentkezőnek és az általános iskolának.

 

Jelentkezési lap a központi írásbeli felvételi vizsgára letölthető ITT

 

HIVATALOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓNK letölthető ITT