Értesítés a központi írásbeli felvételi vizsga kijavított feladatlapjainak megtekintéséről

Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Budaörsi Tagintézménye
2040 Budaörs, Esze Tamás utca 3.

ÉRTESÍTÉS A KÖZPONTI ÍRÁSBELI FELVÉTELI VIZSGA KIJAVÍTOTT FELADATLAPJAINAK MEGTEKINTÉSÉRŐL

VIZSGA
TÍPUSA VIZSGA TÁRGYA VIZSGA IDŐPONTJA MEGTEKINTÉS IDŐPONTJA MEGTEKINTÉS HELYSZÍNE
9. évfolyam Magyar nyelv 2018-01-20 10:00 2018-01-31 09:00-17:00 22-es terem
9. évfolyam Matematika 2018-01-20 11:00 2018-01-31 09:00-17:00 22-es terem

A tanulói észrevételek és azok kezelése (a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 38. § (9)-e, valamint a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 35. § (3) – (6) bekezdései alapján):
– A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni. A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítani.
– A vizsgázó és szülője a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.
– Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.
– Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt 3 napon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával. A határidő elmulasztása jogvesztő, a fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. Az iskola a fenntartott észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az OH-nak.
– Az OH a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.
Az OH-ba beküldött fenntartott észrevételhez mellékelni kell:
– a jelentkezési lap hiteles másolatát,
– szakértői bizottság szakvéleménye és az erre vonatkozó igazgatói határozat hiteles másolata (amennyiben szakértői bizottsági vélemény benyújtásra került),
– az írásbeli dolgozat eredeti példányát,
– a megtekintés tényéről szóló nyilatkozat hiteles másolatát,
– a tanulói észrevétel hiteles másolatát,
– az értékelő pedagógus és az elbírálásban részt vevő szaktanár szakmai véleményének hiteles másolatát,
– az iskolai döntésről szóló írásba foglalt határozat hiteles másolatát, – az értékelő lap hiteles másolatát – a tanulói észrevétel fenntartásának eredeti példányát. Az OH – az iratok beérkezését követő – nyolc napon belül dönt, és döntéséről  a kézbesítéssel egyidejűleg  rövid úton (elektronikus úton) értesíti az igazgatót. A fenntartott észrevétel benyújtása és elbírálása nem érinti a tanulónak a felvételiztető középfokú iskola által hozott, felvételi döntéssel kapcsolatos jogorvoslati jogát.

Igazgató