Küldetésünk

Intézményünk küldetése

Intézményünk a római katolikus kereszténység szellemiségében, a Szent Benedek –rend szellemi örökségének életben tartásával működik. Olyan keresztény és egyben egyetemes, emberi értékek átadását és belsővé tételét tartjuk nevelési célnak, amelyek diákjainkat hozzásegítik ahhoz, hogy a bennük rejlő tehetséget a lehető legnagyobb mértékben kibontakoztathassák és felnőtt életükben társadalmunk, valamint keresztény közösségük gyarapítására fordíthassák. „Épüljetek fel lelki házzá” (1Pét 2,5)- Ennek az igének értelmében keresztyén közösséget tartunk fenn és építünk mind tanáraink, mind diákjaink aktív, tudatos részvételével, figyelembe véve a jelenkor életritmusának változásait, a legújabb kor kihívásait és az ebből adódó új feladatokat.

 

A gyermeket Krisztus ajándékának tekintjük. Mindegyikükben ott rejtőzik valamilyen tálentum. Az iskola feladata, hogy segítsen megtalálni és kifejleszteni diákjai számára ezeket az isteni adományokat. Ezt a mindennapi reggeli imádságban is elmondjuk: „Mennyei Atyánk! Te bennünket a magad képére alkottál. Irányítsd és szenteld meg erőfeszítéseinket, hogy minden tehetségünket kifejlesszük és műveidben munkatársaid lehessünk Krisztus, a Mi Urunk által. Ámen.” A nevelés és oktatás mindennapjaiban így iskolánk a tettekben megnyilvánuló szeretet által válik a diákok igazi lelki otthonává.

 

Iskolánk szellemiségében Jézus Krisztuson keresztül a szeretet-közösség fogalma jelenti a középpontot: meggyőződésünk és hitünk, hogy a szeretet gyakorlásával adhatók át az egymás iránti tisztelet, a tolerancia, együttműködés, a céltudatosság, a kitartás, a munka szeretete, a haza, a közösség iránti elkötelezettség értékei is, és mindezek az értékek járulnak hozzá ahhoz, hogy a gyermekből, aki olyan, mint a mustármag, terebélyes, otthont adó, erős fa növekedjék. A gyermek olyan, mint a mustármag, „kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak, és fészket raknak ágai között.” (Mt 13,31-32).

 

A más felekezetű diákok számára biztosítjuk vallásuk szabad gyakorlását, és emellett saját felekezetük és a római katolikus egyház értékeinek megbecsülésére neveljük őket. Tanulóinkat művelt, egyenes jellemű, becsületes, a szeretet gyakorlására képes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőivé és átadóivá, alkotó polgárokká igyekszünk formálni. Olyan értékes emberekké, akik Krisztusban hívő emberként élnek és adják tovább a keresztény értékeket.

 

Jelmondatunk és vezérfonalunk, ahogyan a Bencés szerzetesrendé is: Ora et labora!, azaz Imádkozzál és dolgozzál!